Verbinding met de omgeving_205

Verbinding met de omgeving

 

Wij formuleren de speerpunten met betrekking tot verbinding met de omgeving vanuit onze rol als netwerkorganisatie, waarbij met name onze expertisefunctie bij ontwikkelingen en casuïstiek op het snijvlak van Zorg- en Veiligheid van belang is.

RIEC

In veel kwetsbare wijken, met een opeenstapeling van sociale problemen, vindt ondermijnende criminaliteit een voedingsbodem. Gemeenten treden hiertegen op met een gebiedsgerichte aanpak die preventie (en voorkomen van verder afglijden) combineert met het aanpakken en bestrijden van ondermijnend en crimineel gedrag. De persoonsgerichte aanpak die door de Zorg- en Veiligheidshuizen is ontwikkeld, wordt in toenemende mate ingezet. Bijvoorbeeld in de aanpak van criminele families of om te voorkomen dat kwetsbare jongeren afglijden naar zware (drugs)criminaliteit.

Wat gaan we doen?

 • Verkennen hoe samenwerking tussen het RIEC en de ZLZVH kan worden versterkt:

  a. Ontdekken van elkaars toegevoegde waarde.
  b. Scherp krijgen van taken, rollen en bevoegdheden.
  c. Op elkaar afstemmen van persoonsgerichte aanpak en bestuurlijke interventies.
  d. Verduidelijken van de randvoorwaarden voor samenwerking, met specifieke aandacht voor het delen van informatie in relatie tot de (op handen zijnde) Wgs.
  e. Helder krijgen wat de positie van de ZLZVH moet zijn in de gebiedsgerichte (wijk)aanpak van ondermijnende criminaliteit.
  f. Inrichten van en uitvoering geven aan continue gesprekscyclus (accountmanagement).

Tekst

ZSM

De ZLZVH en de strafrechtketenpartners op ZSM hebben een gedeelde ambitie om te komen tot een betere verbinding en effectievere samenwerking tussen het straf-, zorg- en sociaal domein. Er zijn vier samenwerkingsafspraken geformuleerd met als doel versterken van de verbinding en de kwaliteit van de samenwerking.  

 

1. De ZLZVH leveren de beschikbare relevante contextinformatie over de bij de ZLZVH bekende verdachten die op de ZSM-locaties worden aangemeld.

 

2. Op de ZSM-locaties (en binnen het OM) wordt contextinformatie betrokken om te komen tot de meest effectieve interventie. Wanneer er vanuit de ZLZVH een persoonsgerichte aanpak van toepassing is, houdt de Officier van Justitie hier rekening mee bij het afdoeningsbesluit of de zaaks aanpak.

3. De ZSM-partners informeren de ZLZVH over afdoeningsbesluiten/aanpakken wanneer de verdachte bekend is bij de ZLZVH.

 

4. De ZSM-partners doen een melding bij de ZLZVH bij (‘buikpijn’) casussen waarnaast, of in plaats van, interventies vanuit de strafrechtketenpartners ook interventies vanuit het zorg- en sociaal domein nodig lijken. De ZLZVH bespreken deze casussen en pakken deze vervolgens zelf op of zeden ze door naar partners in het lokale veld.

Wat gaan we doen?

 • Implementatie van bovengenoemde samenwerkingsafspraken.

 • Inrichten van en uitvoering geven aan continue gesprekscyclus (accountmanagement).

dsd

Veilig Thuis en de aanpak GIA

Vanuit de visie op de gefaseerde ketenzorg wordt door gemeenten, Veilig Thuis (VT), Politie, OM, 3RO en Raad voor de Kinderbescherming samengewerkt aan de ambitie om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te krijgen en het vervolgens zo snel mogelijk te stoppen en duurzaam op te lossen. De verbeteractiviteiten uit de ontwikkelagenda van Veiligheid Voorop sluiten direct aan op deze visie.

Deze zijn gericht op het vergroten van veiligheid in gezinnen, het voorkomen van recidive en het vinden van passende interventies vanuit het perspectief van zorg, civielrecht, bestuursrecht en strafrecht.


Aangezien de problematiek rond huiselijk geweld en kindermishandeling bijna altijd van multidisciplinaire aard is, Is het van belang om in goede verbinding te zijn met de ZLZVH.

 

Wat gaan we doen?

 • Organiseren van en deelname aan themabijeenkomsten GIA en Wet Tijdelijk Huisverbod.

 • Processen rondom de Wet Tijdelijk Huisverbod uniformeren.

Tekst

Mensenhandel

De aanpak mensenhandel heeft de laatste jaren meer prioriteit gekregen van de overheid.In het landelijk programma ‘Samen tegen mensenhandel’ is opgenomen dat elke gemeente in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel moet hebben, die ook in de regio is verankerd. In de strijd tegen mensenhandel werken de gemeenten in Zuid-Limburg nauw samen. Dit is essentieel in de aanpak van mensenhandel, niet in de laatste plaats om een verplaatsingseffect te voorkomen. De regionale en integrale samenwerking is nodig om informatie over de aanpak uit te wisselen en om de nodige informatie over potentiële daders en slachtoffers te delen. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een Zuid-Limburgs beleidsplan rondom de aanpak mensenhandel. Daartoe is afstemming geweest met de regio Noord- en Midden-Limburg. Het plan heeft de ondertitel “Naar een regio zonder uitbuiting” meegekregen. Dat is onze gedeelde missie in de provincie Limburg. Het beleidsplan beschrijft de aanpak van mensenhandel vanuit gemeentelijk perspectief. 

 

Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid op het gebied van preventie, signalering, handhaving, hulpverlening en bij het vormen van barrières bij ondermijnende criminaliteit. Zij vervullen een belangrijke signalerende functie in het dagelijks contact met inwoners via de toegangsteams en burgerzaken. Gemeenten dragen bij door het maken van beleid en het opstellen van plannen voor sluitende aanpakken en door het regisseren de lokale en integrale aanpak. Daarnaast staan gemeenten vanuit de Wmo en de Jeugdwet aan de lat voor het organiseren van zorg en opvang voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, waaronder de specifieke groep slachtoffers mensenhandel.

Naast de gemeenten hebben de Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen een belangrijke rol in de aanpak. Het ZVH krijgt al veel adviesvragen en casuïstiek van mensenhandel, omdat deze veelal complex en domein overstijgend is. Daardoor beschikt zij over belangrijke expertise. Daarnaast wordt binnen het ZVH een kader geboden waarbinnen partners informatie kunnen delen. Bovendien is de Zorgcoördinator Mensenhandel bij de Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen ondergebracht. De Zorgcoördinator organiseert en coördineert een samenhangend hulp– en ondersteuningsaanbod en leidt het slachtoffer toe naar de juiste organisatie. Tevens ondersteunt de Zorgcoördinator ketenpartners in het signaleren van mensenhandel en adviseert in de opvolging van deze vermoedelijke signalen. Daarnaast hebben de ZLZVH procesregisseurs in dienst met het aandachtsgebied mensenhandel. Inzet op de complexe casuïstiek mensenhandel zal vanuit de basistaak gebeuren d.m.v. het voeren van procesregie en het signaleren van relevante trends en ontwikkelingen vanuit hun adviserende expertiserol.

Wat gaan we doen?

 • Inzetten op aanpak mensenhandel vanuit de basistaak procesregie (PGA).

 • Sturen en adviseren op de meldroute voor vermoedelijke signalen mensenhandel.

 • Bijdrage leveren aan bewustwordingsbijeenkomsten voor ketenpartners.

 • Zorgcoördinator mensenhandel zorgvuldig positioneren in het netwerk van ketenpartners vanuit de ZLZVH.

 • De zorgcoördinator faciliteren.

 • Registratie van de zorgcoördinator op orde houden ten behoeve van managementinformatie alsook het landelijk overzicht van Comensha.

Verbinding met de omgeving

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...