Inleiding

Doelstelling


Het gezamenlijk doel van ZLZVH is de veiligheid en leefbaarheid in Zuid-Limburg te verbeteren: het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.

Kerntaken en thema's / doelgroepen


Om dit doel te bereiken hebben de ZLZVH twee kerntaken: procesregie en centrum voor advies en expertise. 

 

Procesregie

Het Zorg- en Veiligheidshuis bundelt de krachten van partners uit het justitieel, gemeentelijk en zorgdomein. Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen standaardoplossingen vanuit de reguliere zorg- en veiligheidsprocessen bestaan. In die situaties is het Zorg- en Veiligheidshuis aan zet om tot een doorbraak te komen. Het Zorg- en Veiligheidshuis neemt de (proces)regie en organiseert via casus-overleggen de samenwerking. In de casus-overleggen wordt de expertise van de deelnemende ketenpartners bij elkaar gebracht. Het doel hiervan is het vinden van een passende integrale aanpak voor mensen met zeer ingewikkelde problemen en met vaak een hoog veiligheidsrisico. Het Zorg- en Veiligheidshuis coördineert en monitort de uitvoering en de voortgang van deze persoons- of systeemgerichte aanpak.

 

Hierbij handelt het Zorg- en Veiligheidshuis nooit op eigen titel, maar altijd namens de ketenpartner die de casus aanbrengt. De procesregisseur ondersteunt de aanbrenger bij de goede uitvoering van diens (publiekrechtelijke) taak en handelt onder verantwoordelijkheid van de aanbrenger. De procesregisseur is dus altijd de uitvoerder voor de aanmeldende partij. 

 

 

Advies- en expertisecentrum

Daarnaast is het Zorg- en Veiligheidshuis een informatieknooppunt en expertisecentrum voor de aanpak van complexe problematiek rondom zorg en veiligheid. Als netwerk vormt het Zorg- en Veiligheidshuis een belangrijke schakel in de verbinding tussen justitie (dwang en drang), zorg en bestuur. 

 

Bovengenoemde kerntaken worden uitgevoerd voor diverse thema’s c.q. doelgroepen. Enkele thema’s zijn: nazorg ex-gedetineerden, geweld in afhankelijkheidsrelaties en radicalisering.De thema’s waarbinnen het Zorg- en Veiligheidshuis haar kerntaken uitvoert staan niet vast. Onze samenleving is voortdurend in beweging en we zien in de praktijk dat de complexiteit van problematieken en de impact daarvan toenemen. Daarmee veranderen ook voortdurend de vragen die via de ketenpartners bij het Zorg- en Veiligheidshuis terechtkomen. De thema’s bewegen mee met de ontwikkelingen in onze samenleving. Afhankelijk van het thema kunnen de accenten in de kerntaken verschillen.

Doelstelling

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...