vaste pagina - achtergrondfoto

Landelijke Meerjarenagenda
2021 – 2024: de drie pijlers

 

Zoals eerder benoemd is de Landelijke Meerjarenagenda een leidraad voor ZLZVH en vormt daarmee het kader waarbinnen wij onze taken uitvoeren. De focus van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024 ligt op de maatschappelijke opgave voor alle Zorg- en Veiligheidshuizen in het land en de ketenpartners. Samen willen zij (kwetsbare) inwoners helpen en zo bijdragen aan een positief maatschappelijk effect en een betere samenleving. Daarnaast komen in de Meerjarenagenda de ambities van al deze ketenpartners bij elkaar. 

 

De landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid is opdrachtgever voor de realisatie van de Meerjarenagenda. De ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunen en faciliteren de uitvoering namens de landelijke stuurgroep. Het Bestuur van de Landelijke Vereniging Managers Veiligheidshuizen (LVMV) is opdrachtnemer voor de realisatie van deMeerjarenagenda. 

 

Door de groeiende complexiteit van de maatschappelijke opgaven waar straf en zorg samenkomen, zijn er in de Meerjarenagenda op de drie pijlers afspraken gemaakt.  Doel hiervan is om eind 2024 in iedere regio een netwerk van basisvoorzieningen te hebben die in staat is om bestaande en nieuwe opgaven op het gebied van zorg en veiligheid op te pakken.

 

De drie pijlers zijn:

  • Personen met een (hoog) veiligheidsrisico
  • Verbinding met de omgeving
  • Huis op orde

 

Personen met een (hoog) veiligheidsrisico

De impact van incidenten veroorzaakt door personen, die ernstig, gevaarlijk en ontwrichtend gedrag vertonen, is groot voor alle betrokkenen en de maatschappij. Voor deze groep is een integrale en persoonsgerichte aanpak op zorg en veiligheid gewenst, gericht op monitoring van zorgwekkende signalen, het voorkomen van verdere escalatie en het bieden van passende zorg en ondersteuning, soms gedurende de gehele levensloop.Het doel is dat mensen (weer) mee kunnen doen in onze samenleving, zonder dat zijzelf of anderen risico lopen. Voor een aantal van deze zijn, in lijn met landelijke afspraken en programma’s, specifieke taakaccenten wenselijk.

 

Dit zijn:

  • (Ex-)justitiabelen met een hoog veiligheidsrisico
  • Personen met ernstig verward gedrag met een hoog veiligheidsrisico
  • Geradicaliseerde personen en polarisatie

 

Verbinding met de omgeving

Naast de Zorg- en Veiligheidshuizen werken meerdere lokale en regionale netwerken vanuit een eigen invalshoek aan het verminderen van overlast en criminaliteit en aan verbetering van kwaliteit van leven. Denk hierbij aan: regionale jeugdnetwerken, sociale wijkteams, ZSM, Veilig Thuis en de aanpak GIA, RIEC’s en netwerk Mensenhandel. Het is van belang dat het Zorg- en Veiligheidshuis met deze netwerken schakelt, kennis deelt en werkprocessen afstemt.

 

Huis op orde

Het Zorg- en Veiligheidshuis blijft investeren in de ondersteunende processen, de ontwikkeling van eigen medewerkers/managers en de bestuurlijke aansturing. Dit is de basis om de noodzakelijke kwaliteit en doorontwikkeling te blijven waarborgen. Deze kwaliteit bewaken we met een systematische periodieke controle. Daarnaast onderzoeken we in 2023 ook hoe we de beschikbare informatie in het Zorg- en Veiligheidshuis nog beter voor gemeenten, ketenpartners en onszelf kunnen benutten.

 

Landelijke Meerjarenagenda

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...