Financien_71

Financiën

De begroting 2023 is tot stand gekomen met de in dit plan benoemde speerpunten en ontwikkelingen en de hierdoor te verwachten groei van de aantallen complexe casuïstiek plus aanvullende taken. Hierbij lopen we vooruit op evaluaties die nog niet hebben plaatsgevonden. Bij de uitgaven hanteren we voor de personele kosten de formatie en bezetting van 1-1-2023. 

 

Begroting 2023

Het overzicht geeft de personele situatie weer per 01-01-2023. Per 2022 hebben de ZLZVH een bijdrage ontvangen van het ministerie van J&V ter versterking van hun onderlinge samenwerking. Het gezamenlijke MT Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen heeft deze middelen onder andere ingezet voor een adviseur MT. Deze adviseur MT werkt daarmee ten dienste van de 3 ZVH’s. Tot op heden is het niet duidelijk of het ministerie de voornoemde bijdrage zal continueren. Tot slot faciliteert het ZVH WM de procesondersteuning van het VIA. Deze kosten worden door de 16 Zuid-Limburgse gemeenten gefinancierd tot 31-12-2023.

Inkomsten

 

Ministerie J&V: € 23.007

 

Centrumgemeente

Maastricht: € 320.830

 

Sittard-Geleen: € 380.158

 

Ketenpartners: € 200.000

 

Bijdrages

Gemeente Beek: € 53.145

Gemeente Stein: € 83.338

Sittard-Geleen: € 308.176

VIA ZVH-ZL: € 148.280

 


 

Totaal: € 1.516.934

 

 

Uitgaven

 

Personeel€ 1.216.635

Algemeen€ 300.299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Totaal: € 1.516.934

 

Risico's

 

Conform afspraken in de dienstverleningsovereenkomst is bij de genoemde bedragen in de begroting uitgegaan van bestaande subsidiestromen. Indien de subsidiestromen substantieel wijzigen zal een, nader tussen de partijen overeen te komen, aanpassing van de bijdrage plaatsvinden.

Kansen

 

Ten aanzien van voornoemde risico’s zijn er kansen om deze op te vangen. Vanuit gemeentelijk standpunt is het de overweging waard om hiervoor de lokale POK-middelen aan te wenden.

Toelichting besteding extra middelen

De Zorg- en Veiligheidshuizen ontvangen (via de 25 centrumgemeenten van de Veiligheidsregio’s) middelen voor de versterking van de gecoördineerde aanpak voor mensen met meervoudige problematiek op het grensvlak van zorg en veiligheid. Het gaat daarbij onder meer om mensen met (hoog) risicovol verward gedrag. De middelen zijn en worden ingezet voor de versterking van de coördinatiefunctie van het Zorg- en Veiligheidshuis en het voeren van procesregie op deze doelgroep.

 

Financien

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...