Huis op orde_203

Huis op orde

 

Afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het vormgeven van samenwerking tussen de Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen. Dit heeft geresulteerd in het samenwerkingsverband ZLZVH. De basis van een goede samenwerking staat. Komende jaren is gericht op de verdere inrichting en professionalisering van deze samenwerking. In het kader hiervan zijn diverse speerpunten gedefinieerd.

Beschikking over specialisten

Onze specialisten vormen de basis van de ZLZVH. Daarom investeren we in de onboarding van nieuwe medewerkers en de (door)ontwikkeling van bestaande medewerkers.

Wat gaan we doen?

 • Opstellen gezamenlijk introductieprogramma. Doelen van dit programma zijn onder andere kennismaken met de ZLZVH, kennismaken met de bedrijfscultuur en kennismaken met de functie en bijbehorende werkzaamheden. Een gezamenlijk programma heeft tot gevolg dat medewerkers vanaf dag één dezelfde taal spreken en zich onderdeel voelen van de ZLZVH.

 • Opstellen gezamenlijk medewerkers-ontwikkelprogramma. Dit programma heeft als doel ontwikkeling van de medewerker met aandacht voor het/ de aan hem of haar gekoppelde expertisegebied(en). Onderdelen van het programma zijn intervisie, uitwisseling en opleiding.

 • Deelname aan landelijk opleidingsaanbod vanuit de LVMZVH.

dsd

Investeren in informatievoorziening

Informatievoorziening is een randvoorwaarde voor- en ondersteunend aan het functioneren van de ZLZVH. In elk Zorg- en Veiligheidshuis wordt (in meer of mindere mate) gebruik gemaakt van GCOS voor het verwerken van aanmeldingen van netwerkpartners en het registreren van cliëntgegevens.

GCOS is onder beheer van het ministerie van Justitie & Veiligheid en verdwijnt uiterlijk 2024. Vanuit het Ministerie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten is begin 2020 gestart met het uitwerken van de toekomstige informatievoorziening in de Zorg- en Veiligheidshuizen. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot zicht op een nieuw systeem.

Wat gaan we doen?

 • Proactief volgen van en acteren op landelijke ontwikkelingen rondom informatievoorziening.

Tekst

Gezamenlijke kwaliteitscyclus

Een kwaliteitscyclus is gericht op het vernieuwen, corrigeren en verbeteren van processen. Het inrichten van een eenduidige en gezamenlijke kwaliteitscyclus is van groot belang om kwaliteit te blijven leveren.  

Wat gaan we doen?

 • Beschrijven & digitaliseren processen op gezamenlijke locatie.

 • Processen voorzien van een proceseigenaar.

 • Inrichten en borgen proces uitvoeren kwaliteitscyclus: vernieuwen, corrigeren en verbeteren processen.

Tekst

Gegevensdeling (privacy) altijd op orde

Een van de speerpunten van de ZLZVH is dat gegevensdeling (privacy) altijd op orde is. Dit wil zeggen dat we in ons werk voldoen aan de uitgangspunten van het handvat ‘Gegevensdeling in het Zorg- en veiligheidsdomein’ én dat we periodiek aandacht hebben voor kwaliteitsborging van informatie-uitwisseling in de praktijk.

Wat gaan we doen?

 • Uitvoeren van een privacy scan.

 • Formuleren van verbetervoorstellen op basis van de uitkomsten van de privacy scan.

Tekst

Kennis- en expertisecentrum

Het Zorg- en Veiligheidshuis is een informatieknooppunt en expertisecentrum voor de aanpak van complexe problematiek rondom zorg en veiligheid. Als netwerk vormt het Zorg- en Veiligheidshuis een belangrijke schakel in de verbinding tussen justitie (dwang en drang), zorg en bestuur.

Wat gaan we doen?

 • Het organiseren van themabijeenkomsten voor en met ketenpartners.

 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren op het thema Zorg en Veiligheid.

Huis op orde

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...