Trends en cijfers per thema

 

Per thema houden we de aantallen casussen centraal bij. Zo kunnen we als ZVH trends en ontwikkelingen per gemeente zien en kunnen we ook samen met betrokken ketenpartners reageren. Hieronder vergelijken we de cijfers 2021 met 2020. Ook de begrotingscijfers van ZVH Westelijke Mijnstreek zijn opgenomen in dit jaarverslag. 

 

In 2021 is het aantal unieke casussen binnen de persoonsgerichte aanpak (PGA) met 10% gestegen. De complexiteit van de maatschappelijke opgaven waar straf en zorg samenkomen groeit. Er is meer casuïstiek met een hoog veiligheidsrisico, die in veel gevallen vraagt om een intensieve en langdurige monitoring in de vorm van procesregie. De maatschappelijke functie voor de Zorg- en Veiligheidshuizen is hiermee nog belangrijker geworden. Deze tendens wordt ook landelijk waargenomen en is ook verwoord in de landelijke meerjarenagenda van de Zorg- en Veiligheidshuizen (2021-2024).
 
Een bijzonder thema om te vermelden is het Regieteam. Het Regieteam is in 2017 in het leven geroepen om signalen en casuïstiek te bespreken als een integrale aanpak of meedenken vanuit de tweede lijn noodzakelijk is. Het ZVH Westelijke Mijnstreek faciliteert het Regieteam door het leveren van een onafhankelijke voorzitter en neemt op verzoek ook als adviseur deel aan het Regieteam. Er is een brede behoefte om via dit platform casuïstiek te bespreken, die nog niet voldoet aan de landelijke criteria voor de PGA-aanpak binnen het ZVH. Daarom is vanuit het ZVH besloten om het Regieteam voor de volledige regio Westelijke Mijnstreek in te zetten. Tot op heden heeft dit niet geleid tot verdere financiële consequenties. Zie hiervoor ook het financiële overzicht in dit jaarverslag.

Trends en cijfers_98

Persoonsgerichte Aanpak (PGA)

Procesregie op multicomplexe casuïstiek met ketenoverstijgende aanpak en combinatie Zorg en Veiligheid.

Trends en cijfers_96

Top X

Procesregie op multicomplexe casuïstiek waarbij sprake is van acute maatschappelijke onrust en onveiligheid. Deze cijfers zijn verwerkt in de PGA aantallen.

Trends en cijfers_90

Regieteam

Multidisciplinair overleg (MDO) op maat met professionals uit de eerste en tweede lijn binnen het zorg- en veiligheidsdomein.

 

 

Trends en cijfers_85

Detentie meldingen

Screenen van meldingen gericht op de terugkeer van ex-gedetineerden op 5 leefgebieden, ondersteuningsvragen doorzetten, naar partners en gemeentelijke afdelingen. 

 

 

 

Trends en cijfers_94

Nazorgtrajecten
ex-gedetineerden

Procesregie op re-integratie traject gericht op de 5 leefgebieden. Deze cijfers zijn verwerkt in de PGA aantallen.

Trends en cijfers_86

Radicalisering

Meldfunctie en uitvoering casusoverleg in combinatie met procesregie.

Trends en cijfers_93

Veilig Thuis informatie uitvraag

Informatie verstrekken betreffende actuele casuïstiek in het kader van verrijking VT. 

 

*De cijfers van 2021 zijn de cijfers tot en met 01-10-2021. Sinds 01-10-2021 is gestart met één centrale toegang voor de Samenwerkende Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen. Toen is besloten, in het kader van het uniformeren van de werkprocessen, om de cijfers op een andere wijze te registreren. Deze cijfers zijn dan ook niet meegenomen in dit overzicht.

 

Trends en cijfers_95

Huisverboden 

Uitvoeren procesregie in het kader van Wet Tijdelijk Huisverbod.

Trends en cijfers_92

WVGGZ

Meldfunctie en uitvoering verkennend onderzoek. 

 

In 2021 zijn de meldingen en verkennende onderzoeken afgenomen. Wel is er een forse toename geweest in de behoefte aan advies en nazorg rondom GGZ-casuïstiek.

 

2020

Producten

Sittard-Geleen Stein Beek Totaal
PGA behandeld 94 19 8 121
PGA aangemeld 61 6 4 70
Regieteam 137 6 8 151
Detentie meldingen 147 10 14 171
Radicalisering 5 0 0 5
Veilig Thuis informatie uitvraag       768
Huisverboden
8 3 0 11
WVGGZ meldingen 80 17 6 103
WVGGZ verkennende onderzoeken 71 5 12 88

 

2021

Producten

Sittard-Geleen Stein Beek Totaal
PGA behandeld 110 12 12 134
PGA aangemeld 63 6 7 76
Regieteam 140 7 9 156
Detentie meldingen 153 17 11 181
Radicalisering 5 0 0 5
Veilig Thuis informatie uitvraag       518*
Huisverboden
8 5 3 16
WVGGZ meldingen 71 5 4 80
WVGGZ verkennende onderzoeken 55 4 2 61

 

Trends en cijfers

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...